Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.115 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9541
9542

Quyết định 87/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

9543
9544

Quyết định 2317/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thanh toán trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc

9545

Quyết định 30/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

9546

Công văn 12301/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2008

9547

Thông tư 89/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước cho dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng

9548

Công văn 6830/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vốn cho vay học sinh, sinh viên

9549

Công văn 1716/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc phí quản lý đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

9550

Quyết định 29/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về bảo trì hệ thống trang thiết bị tin học trong ngành Ngân hàng

9551

Quyết định 28/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng

9552

Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng

9553

Thông tư 87/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em

9554

Công văn 702/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước

9555

Quyết định 2213/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch

9556

Thông báo 288/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế những tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đối với nền kinh tế nước ta

9557

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty Quản lý Phát triển nhà Hà Nội quản lý, cho các đơn vị, tổ chức thuê làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội

9558

Công văn 3703/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thanh toán qua ngân hàng

9559
9560

Quyết định 27/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước