Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.865 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9541

Chỉ thị 12-CT/NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý tài sản đã nhận gán nợ của các Ngân hàng Thương mại

Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9542

Chỉ thị 11/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chỉ đạo công tác thí điểm thành lập Quỹ tín dụng Nhân dân

Ban hành: 04/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9543

Quyết định 343/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về điều hành vốn trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Ban hành: 04/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9544

Quyết định 342/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất tối đa áp dụng trong hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân.

Ban hành: 04/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9545

Quyết định 323/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện khoa học Ngân hàng

Ban hành: 21/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9546

Quyết định 322/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung sửa đổi một số điều trong "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng", ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-NH9 ngày 25/5/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ban hành: 21/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9547

Thông tư 84 TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho Ngân sách Nhà nước theo Nghị định 25/CP ngày 5/4/1995 của Chính phủ

Ban hành: 17/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9548

Thông tư 30/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung đối tượng cho vay vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 11/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
9549

Quyết định 317/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy định in séc của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 10/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9550

Thông tư 80-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý cấp phát và cho vay vốn NSNN theo Quyết định 556/TTg ngày 12/9/1995 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 09/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
9551

Quyết định 313/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc giải toả "trạng thái bảo tồn" cho Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đại á.

Ban hành: 09/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
9552

Công văn 423/CV-VP của NGân hàng Nhà nước về việc đính chính bổ sung nội dung của Thông tư số 05/TT-NH5

Ban hành: 08/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
9553

Quyết định 308/QĐ-NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định về quản lý nghiệp vụ kho quỹ và điều hoà tiền mặt thực hiện trên máy vi tính

Ban hành: 31/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9554

Chỉ thị 10/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về công tác kiểm soát, thanh tra, giám sát đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã tín dụng

Ban hành: 26/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9555

Công văn 832/CV-TCCB của Ngân hàng Nhà nước về thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 26/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
9556

Quyết định 1058a-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán bảo hiểm xã hội

Ban hành: 29/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
9557

Hướng dẫn 1394/NHCT-TĐ của Ngân hàng Công thương Việt Nam về cho vay ưu đãi lãi suất đối với các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu

Ban hành: 27/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2005
9558

Quyết định 273/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ban hành: 26/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9559

Quyết định 269/QĐ- NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ban quản lý dự án Ngân hàng

Ban hành: 23/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9560

Thông tư 05/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc đặt Văn phòng Đại diện của tổ chức tín dụng Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 22/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi