Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.717 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9521

Chỉ thị 07-CT/NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ổn định cơ cấu, tỷ lệ các loại tiền trong lưu thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9522

Chỉ thị 06-CT/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cung cấp thông tin báo cáo của Ngân hàng Nhà nước qua mạng máy tính của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9523

Quyết định 317-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tạm thời tạo nguồn vốn vay cho đầu tư xây dựng cơ bản các công trình điện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9524

Thông tư 08/TT-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9525

Quyết định 115/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích bằng ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9526

Quyết định 112/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền quyết định lương công chức viên chức ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9527

Thông tư 44-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 21/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9528

Chỉ thị 03-CT/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai thi hành Chỉ thị 154/TTg ngày 04/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách nhằm tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách, chống tham nhũng và chống buôn lậu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 28/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9529

Thông tư 40-TC/GTBĐ của Bộ Tài chính quy định về thu và sử dụng nguồn thu thương quyền vận tải hàng không

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
9530

Thông tư 30-TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về tài chính và ngân sách trong Quyết định số 60-TTg ngày 8-2-1994 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9531

Thông tư 25-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm d mục 6, phần II Thông tư số 01-TC/HCVX ngày 4/01/1994 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
9532

Quyết định 50-QĐ/NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
9533

Quyết định 45QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
9534

Thông tư 22-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Nghị định số 7-CP ngày 29-1-1994 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
9535

Thông tư 05/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý, ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 7-1-1993 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9536

Thông tư 18-TC/TCĐN của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9537

Thông tư 17-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập kế hoạch vay nợ và trả nợ nước ngoài của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9538

Quyết định 32/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về lãi suất của quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9539

Quyết định 23/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
9540

Quyết định 22/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành "thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
Vui lòng đợi