Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.233 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9481

Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9482

Thông tư 40/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 01/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
9483

Công văn 313/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chính việc vi phạm trần lãi suất cho vay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
9484

Thông tư 39/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản vượt kế hoạch năm 1996-1997

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9485

Thông tư 38/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
9486

Chỉ thị 02/1999/CT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc Ngân hàng Quốc doanh tham gia góp vốn và cử người quản trị, kiểm soát, điều hành Ngân hàng thương mại cổ phần

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
9487

Quyết định 109/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành trái phiếu năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/03/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9488

Quyết định 67/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
9489

Công văn 1350-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc cấp và thu hồi tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 1999 qua hệ thống đầu tư phát triển

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
9490

Quyết định 101/1999/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
9491

Công văn 242/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc phạt vi phạm trả lãi tiền vay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 25/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9492

Công văn 233/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm của Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
9493

Nghị định 13/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
9494

Quyết định 25/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức xây dựng, lưu trữ, sử dụng và bảo mật cơ sở dữ liệu ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
9495

Quyết định 75/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2004
9496

Thông tư 22/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
9497

Thông tư 23/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1998 của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9498

Quyết định 64/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam với các ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9499

Quyết định 65/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định nguyên tắc xác định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9500

Thông tư 21/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
Vui lòng đợi