Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.565 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9441

Quyết định 85-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/11/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9442

Thông tư liên bộ 14/TTLB của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội vụ về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
9443

Thông tư 69-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung thi hành Chỉ thị 01-TTg ngày 06/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9444

Quyết định 239/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ phát hành và sử dụng ngân phiếu thanh toán của Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9445

Thông tư 13/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/CT ngày 08/06/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần trong hoạt động ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9446

Quyết định 219-QĐ/NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung sửa đổi một số nội dung của thể lệ tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9447

Thông tư 57-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị 01-TTg ngày 06/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9448

Thông tư 56-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 08-TC/TCT ngày 31/3/1992

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/10/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9449

Thông tư 52-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 312-HĐBT ngày 21/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi Điều 79 của Nghị định 28-HĐBT ngày 06/02/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9450

Thông tư 49-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 59-TC/TCT/CS ngày 02/11/1991 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9451

Quyết định 170/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lệ phí trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tại hai Trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và giá bán ngoại tệ tối đa và giá mua ngoại tệ tối thiểu của các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9452

Quyết định 175/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang theo tiền mặt ngoại tệ khi xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 09/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9453

Thông tư 40-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 196-CT ngày 09/6/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/08/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9454

Quyết định 277-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thanh toán nợ giai đoạn II

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9455

Thông tư 1360-TC/KBNN của Bộ Tài chính về thể lệ cho vay bằng nguồn vốn từ quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9456

Quyết định 259-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý và sử dụng quỹ sắp xếp lao động và giải quyết việc làm trong ngân sách Nhà nước năm 1992

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9457

Thông tư 11/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
9458

Thông tư 10/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng thực hiện Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
9459

Quyết định 249-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chỉ đạo thực hiện thanh toán nợ giai đoạn II

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9460

Thông tư 19-CT/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các Bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi