Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.871 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9421

Quyết định 62/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế cho Vụ Các định chế tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
9422

Thông tư 10-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9423

Công văn 201/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư theo công văn số 959/KTTH ngày 3/3/97 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
9424

Thông tư 09 TC/NSNN của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
9425

Thông tư 08-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
9426

Thông tư liên tịch 15/TTLB-BC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thông tin trên báo chí về ngành Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
9427

Công văn 153/CV-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn bổ sung việc ký, sử dụng chứng từ thanh toán giữa NHNN với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
9428

Quyết định 45/QĐ-NH của Ngân hàng nhà nước về nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
9429

Nghị định 18/CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 24/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
9430

Quyết định 131-TC/QĐ/VT của Bộ Tài chính ban hành Quy chế bán đấu giá xe ô tô nhập từ nguồn viện trợ không hoàn lại 3 tỷ yên Nhật tài khoá 1994-1995

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
9431

Quyết định 122-TC-QĐ/KBNN của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
9432

Thông tư 02-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1995

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/01/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/1997
9433

Công văn 26/CV-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai thông tư số 07/TT-NH1 ngày 27/12/1996 hướng dẫn thực hiện Quy chế phát hành và sử dụng séc ban hành kèm theo Nghị định số 30/CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
9434

Thông tư 01-TC/KBNN của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu hồi vốn cho vay, quản lý sử dụng vốn cho vay các dự án thuộc Chương trình 327

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/1997
9435

Thông tư hướng dẫn việc Ngân hàng phục vụ người nghèo cho Hội nông dân vay vốn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/1997
9436

Thông tư 01/TT-NH11 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn "Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng" của ngành Ngân hàng theo Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 42/CP của Chính phủ ngày 16/7/1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/1997
9437

Chỉ thị 16/CT-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
9438

Quyết định 361/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
9439

Quyết định 363/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về công tác quản lý và đào tạo công chức, viên chức trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
9440

Quyết định 362/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế uỷ quyền quản lý công chức, viên chức ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
Vui lòng đợi