Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9381

Chỉ thị về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm

Ban hành: 31/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
9382

Quyết định 37/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý vốn khả dụng

Ban hành: 24/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
9383

Quyết định 38/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về kỳ dự báo và định kỳ cung cấp thông tin cho công tác vốn quản lý vốn khả dụng

Ban hành: 24/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
9384

Quyết định 39/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về chế độ tiết kiệm bằng ngoại tệ

Ban hành: 24/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
9385

Quyết định 26/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp

Ban hành: 19/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
9386

Thông tư 06/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Ban hành: 18/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
9387

Công văn 49/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc đính chính văn bản số 34/CV-NHNN1 ngày 7/1/2000

Ban hành: 13/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
9388

Quyết định 15/2000/QĐ-NHNN4 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế Kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 11/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2012
9389

Quyết định 02/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vay/viện trợ nước ngoài của Chính phủ

Ban hành: 06/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
9390

Quyết định 05/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II

Ban hành: 05/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
9391

Quyết định về việc chuyển Quyết định 02/2000/QĐ-TTg về Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hànhCục Dự trữ quốc gia về trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 04/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
9392

Nghị định 178/1999/NĐ-CP của chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2003
9393

Quyết định 451/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay tái cấp vốn đối với các Ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999

Ban hành: 24/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9394

Thông tư 150/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu

Ban hành: 21/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
9395

Quyết định 233/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng

Ban hành: 20/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
9396

Quyết định 440/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Ngân hàng Nhà nước cho vay đối với các ngân hàng thương mại để khắc phục sự cố máy tính năm 2000

Ban hành: 15/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
9397

Thông tư 143/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Đan Mạch

Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
9398

Công văn 938/CV-CSTT3 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay phục vụ đời sống, bảo đảm an toàn vốn của TCTD bằng biện pháp thu nợ từ tiền lương, trợ cấp của CBCNV

Ban hành: 03/12/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
9399

Thông tư 06/1999/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện việc xử lý nợ bị thiệt hại và cho vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2003
9400

Quyết định 424/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung hoạt động của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam

Ban hành: 30/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
Vui lòng đợi