Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.214 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9341

Quyết định 101/2000/QĐ-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân và việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 29/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
9342

Thông tư 05/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về lập cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ

Ban hành: 28/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2000
9343

Thông tư 23/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2000/QĐ-TTg ngày 5/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, thanh toán nợ giai đoạn II

Ban hành: 27/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
9344

Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới

Ban hành: 17/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9345

Công văn 948/TC-NSNN của Bộ Tài chính về việc đánh giá kết quả thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 16/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9346

Thông tư 03/2000/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

Ban hành: 16/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
9347

Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

Ban hành: 09/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
9348

Quyết định 81/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các Nhà in Ngân hàng

Ban hành: 07/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
9349

Quyết định 78/2000/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành ngân hàng

Ban hành: 06/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2005
9350

Quyết định 175/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2000

Ban hành: 02/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
9351

Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Ban hành: 24/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
9352

Thông tư 01/2000/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc đảm bảo vốn cho các doanh nghiệp vay mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000

Ban hành: 02/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
9353

Chỉ thị về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm

Ban hành: 31/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
9354

Quyết định 37/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý vốn khả dụng

Ban hành: 24/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
9355

Quyết định 38/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về kỳ dự báo và định kỳ cung cấp thông tin cho công tác vốn quản lý vốn khả dụng

Ban hành: 24/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
9356

Quyết định 39/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về chế độ tiết kiệm bằng ngoại tệ

Ban hành: 24/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
9357

Quyết định 26/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp

Ban hành: 19/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
9358

Thông tư 06/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Ban hành: 18/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
9359

Công văn 49/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc đính chính văn bản số 34/CV-NHNN1 ngày 7/1/2000

Ban hành: 13/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
9360

Quyết định 15/2000/QĐ-NHNN4 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế Kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 11/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2012
Vui lòng đợi