Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.810 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9321

Quyết định 1448/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
9322

Công văn 4220/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn cho các dự án xi măng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Công nghiệp, Xây dựng, Chính sách Tải về
9323

Công văn 5728/NHNN-QLNH về việc chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9324

Quyết định 1436/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chưc tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9325

Quyết định 44/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9326

Công văn 5659/NHNN-CSTT về việc báo cáo một số chỉ tiêu tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9327

Công văn 970/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện biện pháp kiềm chế lạm phát và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2008

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9328

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
9329

Thông tư 56/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
9330

Quyết định 40/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9331

Thông tư 55/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2009 - 2011

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9332

Thông tư 54/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9333

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9334

Công văn 3878/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ quy định về việc ứng vốn trước dự toán ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9335

Thông tư 50/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9336

Quyết định 18/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9337

Thông tư 46/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng, Chính sách Tải về
9338

Thông tư 45/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hải quan Tải về
9339

Quyết định 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9340

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về