Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.865 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9321

Thông tư 76-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện, xã

Ban hành: 01/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
9322

Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn chuyển đổi và đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã tín dụng theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ

Ban hành: 25/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
9323

Quyết định 356/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 25/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
9324

Thông tư 06/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 29/4/1997

Ban hành: 25/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
9325

Thông tư 04/1997/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn xác nhận và phong toả tín phiếu, trái phiếu ghi sổ phát hành qua Ngân hàng Nhà nước trong quan hệ tín dụng

Ban hành: 23/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
9326

Quyết định 353/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế chuyển tiền điện tử

Ban hành: 22/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2004
9327

Quyết định 349-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Ban hành: 16/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9328

Quyết định 333-QĐ/NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam huỷ bỏ và bổ sung một số mã ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước trong Quy định hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và kho bạc Nhà nước

Ban hành: 09/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9329

Quyết định 329/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế về việc giải ngân cho các tổ chức tín dụng tham gia Quỹ Phát triển nông thôn

Ban hành: 07/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
9330

Quyết định 327-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam

Ban hành: 04/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9331

Quyết định 326/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện kiểm toán đối với các ngân hàng thương mại cổ phần

Ban hành: 03/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
9332

Quyết định 697-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định tạm thời sử dụng kinh phí chi tiêu Ban Chỉ đạo cổ phần hoá ở Trung ương và địa phương

Ban hành: 01/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
9333

Quyết định 322/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 30/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9334

Quyết định 324-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Ban hành: 30/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9335

Thông tư 68-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng một số khoản hỗ trợ tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
9336

Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển dư nợ cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại quốc doanh thành vốn Ngân sách Nhà nước cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
9337

Thông tư 04-TT/LB của Bộ Tài chính và Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính Đảng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9338

Quyết định 802/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9339

Quyết định 313/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của các TCTD đối với các tổ chức kinh tế và dân cư thuộc khu vực miền núi cao, hải đảo, vùng đồng bào khơme tập trung

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9340

Quyết định 769/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 18/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
Vui lòng đợi