Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.209 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9301

Thông tư 70/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
9302

Thông tư 67/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 13/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9303

Thông tư 66/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng vốn tín dụng ấn Độ thuộc Hiệp định 600 triệu rupi ký ngày 1/12/1999 giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà ấn Độ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
9304

Quyết định 206/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi khoản 2 Điều 9 “Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 26/03/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2015
9305

Thông tư 08/2000/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ "về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2006
9306

Thông tư 61/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 về một số vấn đề tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
9307

Thông tư 58/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9308

Nghị định 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
9309

Quyết định 183/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2012
9310

Quyết định 96/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục rút vốn ODA

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
9311

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9312

Quyết định 64/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi lãi suất cho vay và trả nợ tín dụng của quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ ban hành kèm theo QĐ 159/1998/QĐ-TTg ngày 3/9/1998 của Thủ tướng CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
9313

Thông tư 54/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán đối với hàng hoá của các cơ sở kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bản qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9314

Chỉ thị 04/2000/CT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2012
9315

Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2004
9316

Thông tư 47/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2006
9317

Thông tư 43/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
9318

Thông tư 42/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
9319

Quyết định 490/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
9320

Quyết định 425/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
Vui lòng đợi