Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.711 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9301

Thông tư 73-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, công bố công khai và kiểm tra báo cáo tài chính, kiểm tra kế toán các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
9302

Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
9303

Thông tư 62-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán mới đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
9304

Thông tư 67-TC/VI của Bộ Tài chính về việc sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư 10-TC/VI ngày 24/01/1995 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9305

Thông tư 60-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cho vay vốn tính dụng ưu đãi của Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9306

Quyết định 283/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc huỷ bỏ Quyết định số 189/QĐ-NH14 ngày 06/10/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế bảo lãnh vay vốn trên thị trường liên ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9307

Quyết định 950-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9308

Quyết định 280/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9309

Quyết định 279/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất cho vay và kỳ hạn thu lãi cho vay theo đối tượng chỉ định của Ngân hàng Nhà nước đối với ngân hàng phục vụ người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9310

Quyết định 278/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hủy bỏ Quyết định 149/QĐ-NH5 ngày 27/05/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thể lệ tín dụng thuê mua

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9311

Thông tư 59/TC/TCNH của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi xuất cho vay hộ gia đình thuộc diện chính sách và hộ nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long để tôn nền hoặc làm nhà trên cọc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/09/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9312

Quyết định 266/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9313

Thông tư 58-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục giải ngân và quản lý nguồn vốn đầu tư cho Đại học Quốc gia Hà Nội bước I tại Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9314

Quyết định 285/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9315

Quyết định 287/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập lại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9316

Quyết định 235/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9317

Quyết định 286/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập lại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9318

Quyết định 241/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh lãi suất cho vay vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc, đá quý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9319

Thông tư 53-TC/TCNH của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trong giai đoạn thí điểm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
9320

Thông tư 54-TC/TCNH của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân khu vực và Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trong giai đoạn thí điểm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
Vui lòng đợi