Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.215 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9301

Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2004
9302

Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng.

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2004
9303

Thông tư 78/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia.

Ban hành: 27/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
9304

Thông tư 73/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001

Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
9305

Quyết định 113/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ

Ban hành: 18/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
9306

Chỉ thị 13/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001

Ban hành: 17/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
9307

Thông tư 70/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

Ban hành: 17/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
9308

Thông tư 67/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 13/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9309

Thông tư 66/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng vốn tín dụng ấn Độ thuộc Hiệp định 600 triệu rupi ký ngày 1/12/1999 giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà ấn Độ

Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
9310

Quyết định 206/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi khoản 2 Điều 9 “Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 26/03/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2015
9311

Thông tư 08/2000/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ "về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam"

Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2006
9312

Thông tư 61/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 về một số vấn đề tài chính

Ban hành: 22/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
9313

Thông tư 58/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ

Ban hành: 16/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9314

Nghị định 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
9315

Quyết định 183/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 14/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2012
9316

Quyết định 96/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục rút vốn ODA

Ban hành: 12/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
9317

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 09/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9318

Chỉ thị 04/2000/CT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần

Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2012
9319

Quyết định 64/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi lãi suất cho vay và trả nợ tín dụng của quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ ban hành kèm theo QĐ 159/1998/QĐ-TTg ngày 3/9/1998 của Thủ tướng CP

Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
9320

Thông tư 54/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán đối với hàng hoá của các cơ sở kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bản qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
Vui lòng đợi