Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.565 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9281

Quyết định 196/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý các Tổ chức tín dụng Nhân dân

Ban hành: 11/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9282

Quyết định 397/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 07/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
9283

Chỉ thị 06-CT/NH4 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức, triển khai nội dung kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 07/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9284

Thông tư 48-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư hoàn thành

Ban hành: 30/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9285

Thông tư 47-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư đối với dự án Quốc lộ 5 (km 47 - km 62)

Ban hành: 29/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9286

Quyết định 180/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh lãi suất tiền gửi của Tổ chức kinh tế

Ban hành: 29/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9287

Quyết định 181/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9288

Quyết định 593 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm

Ban hành: 10/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9289

Quyết định 592 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc quy định mức lãi suất năm thứ hai của trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm

Ban hành: 10/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9290

Quyết định 153-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc thí điểm thành lập quỹ cho vay ưu đãi tạo việc làm ở đô thị tại Hà Nội

Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9291

Quyết định 149/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ Tín dụng thuê mua

Ban hành: 27/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
9292

Quyết định 141/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Thông tin kinh tế nghiệp vụ Ngân hàng

Ban hành: 22/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9293

Quyết định 140/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế giám sát tiêu huỷ các loại tiền giấy rách nát, hư hỏng và tiền đình chỉ lưu hành

Ban hành: 18/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
9294

Quyết định 139/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về Quy chế phát hành trái phiếu quốc tế của các Ngân hàng thương mại quốc doanh

Ban hành: 18/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
9295

Quyết định 137-QĐ/NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi mẫu Giấy lĩnh tiền mặt ban hành kèm theo Quyết định 265-QĐ/NH2 ngày 31/10/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 12/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
9296

Quyết định 136/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng

Ban hành: 10/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9297

Quyết định 135/QĐ-NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế tiêu huỷ các loại tiền giấy rách nát, hư hỏng, và tiền đình chỉ lưu hành

Ban hành: 06/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9298

Thông tư 01/NH-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng nước ngoài

Ban hành: 28/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9299

Quyết định 120-QĐ/NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng

Ban hành: 24/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
9300

Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc bán và thanh toán tín phiếu Kho bạc đấu thầu qua NHNN khi đến hạn

Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
Vui lòng đợi