Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.208 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9241

Quyết định 219/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2)

Ban hành: 29/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
9242

Thông tư 118/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 22/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
9243

Quyết định 522/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung tài khoản và sửa đổi một số quy định về hạch toán ngoại tệ trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ban hành: 20/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
9244

Quyết định 145/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban hành: 19/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
9245

Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 19/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
9246

Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ thông tin, báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng

Ban hành: 18/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2008
9247

Quyết định 140/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biến giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam

Ban hành: 08/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
9248

Công văn 5098-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung công tác khoá sổ cuối năm và lập TQT NSNN năm 2000

Ban hành: 06/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
9249

Quyết định 500/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Ban hành: 05/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
9250

Quyết định 499/2000/QĐ-NHNN5 của ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 05/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
9251

Quyết định 496/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 01/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2000
9252

Quyết định 495/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về số ngày tính lãi 1 năm đối với tiền gửi và cho vay bằng đôla Mỹ

Ban hành: 30/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2000
9253

Quyết định 493/2000/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận cho áp dụng Sổ tay chính sách Quỹ cho vay người nghèo nông thôn của Dự án Tài chính nông thôn do Ngân hàng thế giới tài trợ

Ban hành: 29/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2000
9254

Quyết định 135/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
9255

Quyết định 492/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
9256

Quyết định 488/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về việc phân loại tài sản "Có", trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

Ban hành: 27/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
9257

Nghị định 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Ban hành: 21/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
9258

Quyết định 472/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điểm tại Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24/2/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 13/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
9259

Quyết định 468/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bán ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 08/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
9260

Quyết định 465/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 02/11/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
Vui lòng đợi