Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.875 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9201

Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
9202

Quyết định 324/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
9203

Quyết định 319/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
9204

Công văn 898/CV-NHNN10 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9205

Thông tư liên tịch 129/1998/TTLT-BTC-TCQTTW của Bộ Tài chính và Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 04-TT/LB ngày 24/9/97 của Ban Tài chính quản trị Trung ương và Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9206

Công văn 897/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9207

Công văn về việc chấn chỉnh công tác cho vay, bảo lãnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9208

Quyết định 318/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định việc lập và gửi báo cáo vay, trả nợ nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
9209

Quyết định 1276/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
9210

Quyết định 178/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
9211

Quyết định 173/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9212

Quyết định 309/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức lãi suất cho vay bằng đôla Mỹ của tổ chức tín dụng đối với pháp nhân, cá nhân và mức lãi suất tiền gửi bằng đôla Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
9213

Thông tư 125/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại một số khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9214

Thông tư 123/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí có mục đích, chi hỗ trợ đời sống, khen thưởng trong hệ thống kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
9215

Thông tư 122/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý tài chính đối với vòng Cúp Tiger Việt Nam 98

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/09/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
9216

Công văn 802/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng lãi suất cho vay thông thường trong trường hợp NHNT bảo lãnh phải trả thay khách hàng do nguyên nhân khách quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
9217

Thông tư hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 31/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9218

Quyết định 292/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế xếp loại các tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
9219

Quyết định 289/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn hoán đổi của các tổ chức tín dụng cho phép hoạt động giao dịch kỳ hạn hoán đổi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9220

Công văn 767-CV/NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mua, bán ngoại tệ đối với khách hàng của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
Vui lòng đợi