Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9181

Quyết định 1154/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo củng cố và hoàn thiện hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2012
9182

Quyết định 1122/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
9183

Thông tư 07/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
9184

Công văn 8149/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
9185

Công văn 8149/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
9186

Quyết định 1078/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
9187

Quyết định 1087/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
9188

Quyết định 1077/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/3/2000

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
9189

Quyết định 1076/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm tại Thông tư 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
9190

Thông tư 68/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9191

Thông tư 70/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9192

Thông tư 69/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính trong việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi tài chính đối với Đài truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9193

Thông tư 67/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9194

Thông tư 66/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi một số điểm của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9195

Quyết định 1066/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành mẫu Phiếu xuất, nhập kho dùng trong hạch toán xuất, nhập tại các kho tiền ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2012
9196

Quyết định 1035/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được thực hiện tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
9197

Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi...

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
9198

Quyết định 1019/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 03/10/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
9199

Nghị định 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
9200

Quyết định 1004/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi tiết a điểm 2.2 Mục II Thông tư 02/2001/TT-NHNN ngày 04/4/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
Vui lòng đợi