Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.578 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9141

Thông tư 01-TC/KBNN của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu hồi vốn cho vay, quản lý sử dụng vốn cho vay các dự án thuộc Chương trình 327

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/1997
9142

Thông tư hướng dẫn việc Ngân hàng phục vụ người nghèo cho Hội nông dân vay vốn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/1997
9143

Thông tư 01/TT-NH11 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn "Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng" của ngành Ngân hàng theo Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 42/CP của Chính phủ ngày 16/7/1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/1997
9144

Chỉ thị 16/CT-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
9145

Quyết định 361/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
9146

Quyết định 363/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về công tác quản lý và đào tạo công chức, viên chức trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
9147

Quyết định 362/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế uỷ quyền quản lý công chức, viên chức ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
9148

Thông tư 07/TT-NH1 của NGân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế phát hành và sử dụng séc ban hành kèm theo Nghị định số 30 ngày 9/5/1996 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
9149

Quyết định 1207-TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
9150

Quyết định 357/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9151

Thông tư 82-TC/TCNH của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9152

Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9153

Quyết định 1177-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
9154

Quyết định 353/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán NHNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9155

Quyết định 354/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9156

Nghị định 86/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
9157

Nghị định 87/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
9158

Thông tư 79-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thống nhất quản lý tài chính các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
9159

Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/1997
9160

Thông tư 753/UB-TT của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện Văn bản 3764/KTTH ngày 08/8/1996 của Chính phủ về chính sách trợ cước vận chuyện xuất bản phẩm lên miền núi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
Vui lòng đợi