Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.687 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9121

Quyết định 431/1997/QĐ-NHNN14 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bổ sung quy định về tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước với các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-NH14 ngày 10/11/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ban hành: 24/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9122

Quyết định 430/1997/QĐ/NH13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện giao dịch SWAP giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại

Ban hành: 24/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9123

Quyết định 427/1997/QĐ-NHNN2 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành "Quy định về giao nhận và bảo quản ấn chỉ quan trọng của Ngân hàng Nhà nước".

Ban hành: 23/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
9124

Quyết định 997-QĐ/NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức thực hiện kiểm toán đối với các Ngân hàng thương mại cổ phần

Ban hành: 23/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9125

Quyết định 423/1997/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức thực hiện kiểm toán đối với các ngân hàng thương mại cổ phần

Ban hành: 23/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9126

Thông tư 89/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Quỹ hợp tác Phát triển kinh tế hải ngoại Nhật Bản (OECF)

Ban hành: 18/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9127

Quyết định 1039/1997/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với các Hiệp hội, liên đoàn thể thao

Ban hành: 17/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9128

Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10

Ban hành: 12/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9129

Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10

Ban hành: 12/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9130

Quyết định 402/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Ban hành: 05/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9131

Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép Ban quản lý các dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 269-NH2 ngày 4/12/92 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 05/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9132

Thông tư 07/1997/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 802/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng

Ban hành: 04/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9133

Thông tư 87/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời về việc quản lý và sử dụng quỹ khuyến học

Ban hành: 03/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9134

Quyết định 397/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tỷ lệ và cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng

Ban hành: 01/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9135

Quyết định 396/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng

Ban hành: 01/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9136

Quyết định 394/1997/QĐ/NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay theo chỉ định đợt I cho các ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả cơ bão số 5

Ban hành: 28/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9137

Thông tư liên tịch 03/1997/TTLT/NHNN-BTC của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý nợ quá hạn của các Ngân hàng quốc doanh qua chấn chỉnh hoạt động ngân hàng sau thanh tra

Ban hành: 22/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2005
9138

Thông tư 83/1997/TT/KK-TW của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng bảng giá và hệ số tính giá để xác định giá tài sản cố định áp dụng trong kỳ tổng kiểm kê đánh giá tài sản cố định của Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp vào thời điểm 0 giờ ngày 01/01/1998

Ban hành: 12/11/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9139

Quyết định 380/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Ban hành: 11/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2003
9140

Thông tư 81/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 75-TC/TCT ngày 30/10/1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 08/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
Vui lòng đợi