Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.814 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9101

Công văn 319/KBNN-KHTH của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn Chương trình 135

9102

Công văn 1436/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn cụ thể một số điểm về cơ chế hỗ trợ lãi suất

9103

Công văn 292/BXD-KTDT của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008)

9104

Thông tư 03/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

9105

Công văn 312/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn rút vốn vay AFD cho Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)

9106

Quyết định 33/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

9107

Thông báo 65/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về tình hình hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh tháng 02/2009

9108

Thông báo 66/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2009

9109

Công văn 1275/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến dự thảo văn bản

9110
9111

Thông báo 63/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2009

9112

Quyết định 379/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng

9113

Quyết định 378/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

9114
9115

Công văn 1183/NHNN-KCKT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hạch toán hỗ trợ lãi suất năm 2009

9116

Quyết định 399/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

9117

Công văn 236/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay cho Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh

9118

Công văn 233/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc phúc đáp Văn bản số 668/BKH-KTĐN của Bộ Kế hoạch Đầu tư về xử lý tác động của lạm phát đối với các hợp đồng xây lắp giá cố định trong các dự án vay vốn WB

9119
9120

Thông báo 52/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về tình hình triển khai các giải pháp về tiền tệ nhằm thực hiện chủ trương kích cầu của Chính phủ