Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.865 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9101

Thông tư 59/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB

Ban hành: 24/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9102

Quyết định 179/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm

Ban hành: 22/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
9103

Thông tư 58/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Ban hành: 20/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
9104

Nghị định 34/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999

Ban hành: 12/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9105

Thông tư 56/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc

Ban hành: 12/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9106

Quyết định 162/1999/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng

Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
9107

Thông tư 52/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm ứng vốn kho bạc Nhà nước cho ngân sách Nhà nước

Ban hành: 07/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
9108

Chỉ thị 11/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chính các sai phạm đã phát hiện qua thanh tra tài chính năm 1998

Ban hành: 06/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
9109

Quyết định 144/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 21/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9110

Quyết định 140/1999/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 19/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9111

Thông tư 02/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn việc bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu đối với hàng tiêu dùng của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
9112

Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9113

Công văn 320/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách Tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển Nông nghiệp và Nông thôn.

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9114

Thông tư 40/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 01/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Ban hành: 15/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
9115

Công văn 313/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chính việc vi phạm trần lãi suất cho vay

Ban hành: 14/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
9116

Thông tư 39/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản vượt kế hoạch năm 1996-1997

Ban hành: 13/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9117

Thông tư 38/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa

Ban hành: 12/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
9118

Chỉ thị 02/1999/CT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc Ngân hàng Quốc doanh tham gia góp vốn và cử người quản trị, kiểm soát, điều hành Ngân hàng thương mại cổ phần

Ban hành: 12/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
9119

Quyết định 109/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành trái phiếu năm 1999

Ban hành: 31/03/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
9120

Quyết định 67/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

Ban hành: 30/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
Vui lòng đợi