Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.885 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
61

Công điện 08/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
62

Quyết định 2196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết Thỏa thuận vay Chính phủ Đức cho dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023" và "Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh tại Thái Bình, giai đoạn 2020-2023"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
63

Công văn 14744/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 11 tháng và ước thực hiện 12 tháng năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
64

Thông tư 120/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
65

Thông tư 119/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
66

Công văn 4638/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
67

Quyết định 2473/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
68

Thông báo 345/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về cuộc họp Tổ công tác số 2 để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đối với 8 Bộ, cơ quan trung ương theo Quyết định 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
69

Kế hoạch 296/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
70

Quyết định 1776/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách cấp Thành phố được giao năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2021
71

Công văn 13629/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về công tác báo cáo về tài chính, kế toán, quyết toán, kiểm toán Nhà nước của các Ban Quản lý Dự án

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
72

Công văn 9353/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
73

Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
74

Nghị quyết 158/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư tài chính của Chính phủ Pháp cho Dự án "Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Thái Nguyên"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
75

Thông báo 343/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số Bộ, cơ quan trung ương

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
76

Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
77

Thông tư 115/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
78

Quyết định 1909/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc công bố công khai quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 của Cơ quan Tổng cục Thuế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
79

Công văn 4312/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
80

Công văn 4313/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mua sắm tập trung năm 2021, 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
Vui lòng đợi