Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 256 văn bản: Sở hữu trí tuệ
42

Lệnh 07/2022/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Hành chính, Sở hữu trí tuệ Tải về
43

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội, số 07/2022/QH15

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ Tải về
44
45

Quyết định 1525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả thực hiện dự án Sở hữu trí tuệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
46

Công văn 1421/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Tài nguyên-Môi trường Tải về
47

Nghị quyết 179/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
48

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
49

Công văn 1272/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Công nghiệp, Vi phạm hành chính, Sở hữu trí tuệ Tải về
50

Văn bản hợp nhất 380/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Sở hữu trí tuệ Tải về
51

Quyết định 44/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030"

Lĩnh vực: Chính sách, Sở hữu trí tuệ Tải về
52

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Vi phạm hành chính, Sở hữu trí tuệ Tải về
53

Nghị định 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Vi phạm hành chính, Sở hữu trí tuệ Tải về
54

Nghị định 129/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Sở hữu trí tuệ, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
55

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ Tải về
56

Nghị quyết 62/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
57

Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
58

Nghị quyết 123/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
59

Nghị định 110/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Sở hữu trí tuệ, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch, Tài nguyên-Môi trường Tải về
60

Quyết định 3011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La Giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ Tải về