Danh mục

Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Có tất cả 202 văn bản: Sở hữu trí tuệ
181

Thông tư 30/2003/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích

Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
182

Thông tư 29/2003/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp

Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
183

Nghị định 42/2003/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Ban hành: 02/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
184

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Ban hành: 24/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
185

Công văn 1173/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động quảng cáo trên báo, tạp chí

Ban hành: 15/03/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2003
186

Thông tư 119/2001/TT-BNN thực hiện Nghị định 13/2001/NĐ-CP về bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 21/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
187

Nghị định 13/2001/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hộ giống cây trồng mới

Ban hành: 20/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
188

Nghị định 54/2000/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp

Ban hành: 03/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
189

Thông tư 825/2000/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Ban hành: 03/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
190

Thông tư 05/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thi hành một số quy định của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hôị chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả

Ban hành: 12/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
191

Thông tư 3055/TT-SHCN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định số 63/CP ngày 24/10/96 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2003
192

Hiệp ước của Wipo về quyền tác giả (WCT) (1996) với các tuyên bố đã được thông qua của Hội nghị ngoại giao thông qua Hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) dẫn chiếu trong Hiệp ước

Ban hành: 20/12/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
193

Hiệp ước của Wipo về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) (1996) với những tuyên bố đã được thông qua tại Hội nghị ngoại giao phê chuẩn Hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) và Công ước Rome (1961) được viện dẫn trong Hiệp ước này

Ban hành: 20/12/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
194

Nghị định 63/CP của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

Ban hành: 24/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
195

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
196

Thông tư 1134-SC của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 84-HĐBT ngày 20/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật-hợp lý hoá sản xuất và sáng chế; Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá; Điều lệ về kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp...

Ban hành: 17/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
197

Quyết định 309-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành bản quy định về người đại diện sở hữu công nghiệp

Ban hành: 12/06/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
198

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Ban hành: 27/06/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
199

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp

Ban hành: 26/05/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
200

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Ban hành: 02/10/1979
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
Vui lòng đợi