Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.783 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1541

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-123:2013/BNNPTNT Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống bông

Ban hành: 21/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
1542

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-122:2013/BNNPTNT Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nho

Ban hành: 21/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
1543

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01- 36:2013/BNNPTNT Quy trình giám định mọt đục hạt lớn (Prostephanus truncatus (Horn) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Ban hành: 14/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
1544

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-138:2013/BNNPTNT Quy trình phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum spp.) hại ớt trên đồng ruộng

Ban hành: 14/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
1545

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10465:2014 Giống ba ba-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
1546

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10463:2014 Cá nước ngọt-Giống cá chim trắng-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
1547

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12271-1:2018 Giống cá nước lạnh - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Cá Tầm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
1548

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12452:2018 Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng fenbendazol - Phương pháp sắc ký lỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
1549

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12571:2018 Công trình thủy lợi thành phần nội dung công tác khảo sát, tính toán thủy văn trong giai đoạn lập dự án và thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
1550

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12317:2018 Công trình đê điều - Đánh giá an toàn đê sông

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
1551

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-3:2018 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Claviceps africana Frederickson, Mantle & De Milliano

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
1552

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12271-2:2018 Giống cá nước lạnh - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 2: Cá hồi vân

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
1553

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1873:2014 CODEX STAN 245-2004 with amendment 2011 Cam quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2018
1554

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10331:2014 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng robenidine-Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1555

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9907:2014 Vải địa kỹ thuật-Phương pháp thử xác định độ bền vi sinh bằng phép thử chôn trong đất

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1556

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10488:2014 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng decoquinate bằng phương pháp huỳnh quang

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2018
1557

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10409:2014 ISO 749:1977 Khô dầu-Xác định hàm lượng tro tổng số

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1558

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10327:2014 Thức ăn chăn nuôi-Xác định hàm lượng đường bằng phương pháp Luff-Schoorl

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1559

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10405:2014 Công trình thủy lợi-Đai cây chắn sóng-Khảo sát và thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
1560

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10381:2014 Thức ăn chăn nuôi-Cám gạo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
Vui lòng đợi