Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.168 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
7681

Thông tư 112/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2003 của Chính phủ

7682

Quyết định 245/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

7683

Thông báo 183/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại hội nghị phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2010

7684

Thông báo 182/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai Nghị Quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

7685
7686

Quyết định 1197/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp

7687

Nghị định 129/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

7688

Chỉ thị 24/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản

7689

Nghị định 113/2003/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

7690

Nghị định 109/2003/NĐ-CP của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

7691

Quyết định 100/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về quản lý phân bón

7692

Quyết định 179/2003/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

7693
7694
7695

Quyết định 07/2003/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

7696

Quyết định 08/2003/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

7697

Nghị quyết 10/2003/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2003

7698

Quyết định 78/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 14TCN 9-2003 - Công trình thuỷ lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

7699
7700

Quyết định 77/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn