Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.281 văn bản: Ngoại giao
2261

Nghị định 42-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2263

Nghị định 427-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế biên giới Việt - Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao, An ninh quốc gia Tải về
2264

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
2266

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về việc áp dụng thanh sát liên quan đến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Lĩnh vực: Ngoại giao, An ninh quốc gia Tải về
2267

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Lĩnh vực: Ngoại giao, Sở hữu trí tuệ, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2268

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ap-ga-ni-xtan về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2269

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2270

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Hunggari

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
2271

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu ba

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
2272

Hiệp định thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ja-ma-hi-ri-a Ả rập Li-bi nhân dân xã hội chủ nghĩa

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2273

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Chính phủ Xây dựng lại đất nước nước Cộng hòa Ni-ca-ra-goa về các trường hợp miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2274

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
2275

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
2276

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba về các trường hợp miễn thị thực cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2278

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Man-ta

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2279

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ghi nê xích đạo

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
2280

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Irac

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về