Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.268 văn bản: Ngoại giao
2242

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2243

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên về hợp tác kinh tế và kỹ thuật trong việc xây dựng nhà máy thủy điện

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xây dựng Tải về
2245

Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Yemen

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
2246

Thông tư 4-TN/PC của Bộ Thương nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao, Doanh nghiệp Tải về
2247

Quyết định 80-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi Chính phủ

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2248

Nghị định 42-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
2250

Nghị định 427-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế biên giới Việt - Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao, An ninh quốc gia Tải về
2251

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
2253

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về việc áp dụng thanh sát liên quan đến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Lĩnh vực: Ngoại giao, An ninh quốc gia Tải về
2254

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Lĩnh vực: Ngoại giao, Sở hữu trí tuệ, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2255

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ap-ga-ni-xtan về việc miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2256

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về
2257

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Hunggari

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
2258

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu ba

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
2259

Hiệp định thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ja-ma-hi-ri-a Ả rập Li-bi nhân dân xã hội chủ nghĩa

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2260

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Chính phủ Xây dựng lại đất nước nước Cộng hòa Ni-ca-ra-goa về các trường hợp miễn thị thực hộ chiếu cho công dân hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh Tải về