Văn bản Luật Lĩnh vực khác - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 47 văn bản: Lĩnh vực khác
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11698-1:2016 ISO 20282-1:2006 Tính dễ vận hành của các sản phẩm hàng ngày-Phần 1: Yêu cầu thiết kế đối với tình huống sử dụng và đặc tính người sử dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/PAS 17002:2009 ISO/PAS 17002:2004 Đánh giá sự phù hợp-Tính bảo mật-Nguyên tắc và yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2018
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8768:2011 ISO/ASTM 51205:2009 Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều ceric-cerous sulfat

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7790-3:2008 ISO 2859-3:2005 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính-Phần 3: Quy trình lấy mẫu lô cách quãng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10001:2009 ISO 10001:2007 Quản lý chất lượng-Sự thỏa mãn của khách hàng-Hướng dẫn về quy phạm thực hành đối với tổ chức

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2018
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17011:2017 ISO/IEC 17011:2017 Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10857-2:2015 ISO 13448-2:2004 Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP)-Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
Vui lòng đợi