Văn bản Luật Lĩnh vực khác - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 47 văn bản: Lĩnh vực khác
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 20121:2015 ISO 20121:2012 Hệ thống quản lý sự kiện bền vững-Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2018
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17043:2011 ISO/IEC 17043:2010 Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7981-2:2008 ISO/TS 17369-2:2005 Trao đổi siêu dữ liệu và dữ liệu thống kê-Phần 2: Mô hình thông tin: Thiết kế khái niệm UML

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 37120:2018 Phát triển bền vững cho cộng đồng - Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống đô thị

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11863:2017 ISO/TS 17503:2015 Phương pháp thống kê đánh giá độ không đảm bảo-Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo sử dụng thiết kế chéo hai yếu tố

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/PAS 17001:2008 Đánh giá sự phù hợp-Tính công bằng-Nguyên tắc và yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8245:2009 ISO GUIDE 35:2006 Mẫu chuẩn-Nguyên tắc chung và nguyên tắc thống kê trong chứng nhận

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2018
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4831:2009 ISO 5495:2005 Phân tích cảm quan-Phương pháp luận-Phép thử so sánh cặp đôi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2018
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4445:2009 Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê-Kiểm tra nghiệm thu định tính lô cỡ nhỏ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2018
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7776:2008 ISO/IEC GUIDE 28:2004 Đánh giá sự phù hợp-Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17024:2012 ISO/IEC 17024:2012 Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-10:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh - Phần 10: Thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10007:2008 ISO 10007:2003 Hệ thống quản lý chất lượng-Hướng dẫn quản lý cấu hình

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17040:2008 ISO/IEC 17040:2005 Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu chung về đánh giá đồng đẳng của tổ chức đánh giá sự phù hợp và tổ chức công nhận

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7922:2008 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7981-1:2008 ISO/TS 17369-1:2005 Trao đổi siêu dữ liệu và dữ liệu thống kê-Phần 1: Khung tổng quát về các tiêu chuẩn SDMX

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8632:2010 ISO/FDIS 3611:2010 Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS)-Dụng cụ đo kích thước: Panme đo ngoài-Kết cấu và đặc tính đo lường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng-Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 ISO/IEC 17021-1:2015 Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý-Phần 1: Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7790-2:2015 ISO 2859-2:1985 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính-Phần 2: Phương án lấy mẫu xác định theo mức giới hạn chất lượng (LQ) để kiểm tra lô riêng lẻ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
Vui lòng đợi