Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 688 văn bản: Lĩnh vực khác
681

Quyết định 25/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
682

Quyết định 17/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Ba Đình giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
683

Quyết định 13/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2002

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
684

Quyết định 13/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em các cấp thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
685

Quyết định 11/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế quận Đống Đa giai đoạn xã hội 2001 - 2010

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
686

Chỉ thị 02/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
687

Quyết định 07/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chi tiết tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
688

Quyết định 1753/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá cho thuê nhà ở áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Lĩnh vực khác, Chính sách Tải về