Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 719 văn bản: Lĩnh vực khác
661

Quyết định 108/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

662
663

Quyết định 124/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên UBND thành phố và đồng chí phó chánh văn phòng HĐND - UBND

664

Quyết định 104/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 - 2005

665

Quyết định 101/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho sở công nghiệp

666

Quyết định 98/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thành viên ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố

667

Quyết định 123/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu phố mới Trung Yên tỷ lệ 1/500

668

Quyết định 121/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực tây sân bay Gia Lâm, tỷ lệ 1/2000 (phần đất do cục hàng không dân dụng Việt Nam quản lý)

669

Quyết định 96/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển bò sữa thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005

670

Quyết định 115/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội

671

Quyết định 114/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng thành phố

672

Công văn 28/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiên quyết xử lý vi phạm pháp lệnh đê điều

673

Chỉ thị 16/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2003

674

Quyết định 113/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy định chi tiết tuyến đường Láng Hạ Thanh Xuân, tỷ lệ 1/500

675

Quyết định 112/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến đường phố Láng Hạ - Thanh Xuân, tỷ lệ 1/500

676

Quyết định 87/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công tác phòng chống, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai

677

Quyết định 107/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch soạn thảo và sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thành phố Hà Nội

678

Quyết định 103/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Minh Khai - Vinh Tuy - Yên Duyên, tỷ lệ 1/500

679

Quyết định 104/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đầm Hồng - Giáp Bát- Lĩnh Nam, tỷ lệ 1/500

680