Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.149 văn bản: Lĩnh vực khác
21

Công văn 7182/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết theo ý kiến thẩm tra của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Niên, Thiếu Niên và Nhi đồng của Quốc hội

22

Quyết định 8044/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

23

Quyết định 4447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư liên tịch 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Công an

24

Thông báo 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

25

Công văn 6574/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị kết thúc 04 dự án đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính các khu kinh tế

26

Công văn 3642/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

27

Công văn 6348/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định về bảo vệ các mục tiêu quan trọng

28

Công văn 6315/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về phần tham gia của Nhà nước trong Dự án ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ thí điểm theo hình thức PPP

29

Công văn 7504/BCT-TCNL của Bộ Công Thương về việc sử dụng hàng hóa, vật tư, dịch vụ trong nước đã sản xuất được

30

Công văn 5964/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ

31

Công văn 2771/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2014

32

Quyết định 1262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

33

Công văn 5375/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án do Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ

34

Công văn 5383/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

35

Quyết định 3777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội

36

Quyết định 40/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân

37

Công văn 5076/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận 15-TB/TW của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương - Ban Cán sự đảng bộ Bộ Y tế tại văn bản 111-HD/BTGTW-BCSĐBYT

38

Công điện 647/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong ngành y tế

39

Công văn 1063/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại của Ốt-xtrây-lia cho Dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế" thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

40

Công văn 4682/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu do UNODC viện trợ