Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.149 văn bản: Lĩnh vực khác
3121

Nghị định 92-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3122

Quyết định 1753/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá cho thuê nhà ở áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Lĩnh vực khác, Chính sách Tải về
3123

Thông tư liên tịch 69/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 133-HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý và sử dụng tài sản của công đoàn

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3125

Quyết định 252-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số thông tư hướng dẫn của bộ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3126

Công văn 79/C11(C13) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mẫu dấu các đơn vị kinh tế của Đảng và đoàn thể

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3127

Nghị định 17-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều khoản trong Nghị định số 4-CP ngày 18-1-1993 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3128

Thông tư 04-TT/BNV(A18) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04-CP ngày 18/1/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3129

Chỉ thị 130-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và bảo vệ động vật và thực vật quý hiếm

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3131

Chỉ thị 9-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc mời khách nước ngoài và nghiêm cấm làm "dịch vụ VISA"

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3133

Quyết định 179-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn khấu hao cơ bản

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3134

Quyết định 96-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ chế độ đối với hàng hoá của Việt kiều mang theo khi về nước và của người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về nước

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3135

Nghị định 10-CP của Chính phủ về việc sửa đổi chế độ đối với hàng hoá do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3136

Quyết định 355-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc công nhận thành phố Huế là đô thị loại II

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3137

Quyết định 596-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3138

Quyết định 137-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý giá

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3139

Nghị định 18-HĐBT của Hộ đồng Bộ trưởng về việc quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
3140

Quyết định 10-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng về việc ban hành Quy định về nội dung, thủ tục công nhận phòng thử nghiệm

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về