Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 3.151 văn bản: Lĩnh vực khác
3121

Nghị định 102-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 27/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
3122

Nghị định 93-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y

Ban hành: 27/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
3123

Nghị định 92-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ban hành: 27/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2004
3124

Quyết định 1753/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá cho thuê nhà ở áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 23/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
3125

Thông tư liên tịch 69/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 133-HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý và sử dụng tài sản của công đoàn

Ban hành: 12/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3126

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng pháp luật năm 1993 trong 6 tháng cuối năm 1993

Ban hành: 14/07/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2004
3127

Quyết định 252-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số thông tư hướng dẫn của bộ

Ban hành: 05/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
3128

Công văn 79/C11(C13) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mẫu dấu các đơn vị kinh tế của Đảng và đoàn thể

Ban hành: 02/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
3129

Nghị định 17-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều khoản trong Nghị định số 4-CP ngày 18-1-1993 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt nam

Ban hành: 30/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
3130

Thông tư 04-TT/BNV(A18) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04-CP ngày 18/1/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 27/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
3131

Chỉ thị 130-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và bảo vệ động vật và thực vật quý hiếm

Ban hành: 27/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
3132

Pháp lệnh Thú y

Ban hành: 04/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
3133

Chỉ thị 9-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc mời khách nước ngoài và nghiêm cấm làm "dịch vụ VISA"

Ban hành: 09/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
3134

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1993

Ban hành: 22/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
3135

Quyết định 179-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn khấu hao cơ bản

Ban hành: 22/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
3136

Quyết định 96-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ chế độ đối với hàng hoá của Việt kiều mang theo khi về nước và của người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về nước

Ban hành: 14/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3137

Nghị định 10-CP của Chính phủ về việc sửa đổi chế độ đối với hàng hoá do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước

Ban hành: 14/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3138

Quyết định 355-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc công nhận thành phố Huế là đô thị loại II

Ban hành: 24/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3139

Quyết định 596-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 31/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3140

Quyết định 137-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý giá

Ban hành: 27/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2004
Vui lòng đợi