Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND Hồ Chí Minh hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Nhà Tang lễ

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang lễ Thành phố
Cơ quan ban hành: Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 19/2018/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 19/2018/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI BAN QUẢN TRANG VÀ NHÀ TANG LỄ THÀNH PHỐ

-------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

(Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 5298/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về một số chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang lthành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Báo cáo thẩm tra s 762/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang lễ thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

2. Đối tượng áp dụng:

Công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang lễ thành phố (kể cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trả lương theo ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố của Ban Quản trang, hợp đồng ngoài chi tiêu được duyệt, không tính những người hưởng lương từ nguồn kinh phí dịch vụ).

Điều 2. Nội dung chế độ hỗ trợ:

1. Mức trợ cấp độc hại, lây nhiễm cao: 400.000 đồng/người/tháng.

2. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ một lần/người/năm.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ do ngân sách thành phố bảo đảm được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố: CT, các Phó CT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Văn phòng HĐND Thành phố: CVP, PCVP, TP;
- Lưu: VT, (P.TH-Phụng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan