Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.227 văn bản: Lao động-Tiền lương
41

Công văn 17792/SLĐTBXH-LĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện tiếp nhận thông báo cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động

42

Kế hoạch 164/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đến năm 2030"

43
44

Quyết định 1078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

45

Quyết định 1371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố, bãi bỏ Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội (cấp xã) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

46

Quyết định 1473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

47

Quyết định 1459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Nội vụ

48

Quyết định 1456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo

49

Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND của ​Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

50

Quyết định 1457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

51

Quyết định 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La

52

Quyết định 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với 10 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

53

Nghị quyết 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng thông qua Chương trình An toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2023 - 2025

54

Quyết định 1636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

55

Kế hoạch 126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với chỉ số thành phần “Đào tạo lao động” năm 2023

56

Quyết định 2551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố kết quả điều tra lao động, việc làm và thu nhập bình quân đầu người cấp huyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

57

Quyết định 1466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và bị hủy bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

58
59

Quyết định 731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc cô​ng bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

60

Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang