Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.319 văn bản: Lao động-Tiền lương
41

Quyết định 3132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

42

Công văn 8621/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

43

Quyết định 2351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi tỉnh Quảng Nam năm 2023

44

Quyết định 2714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

45

Quyết định 4022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

46

Quyết định 2153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

47

Thông tư 12/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

48

Quyết định 2152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Nội vụ

49

Quyết định 2291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

50

Thông tư 18/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

51

Quyết định 2156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh

52

Quyết định 3977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

53
54

Quyết định 2119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm; an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

55

Quyết định 1726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

56

Công văn 4594/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đề xuất nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

57

Quyết định 2359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lao động - việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

58
59
60

Quyết định 3956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa