Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.341 văn bản: Lao động-Tiền lương
5241

Thông tư 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31-12-1992 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhà ở vào tiền lương

Ban hành: 25/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2003
5242

Quyết định 155/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân cấp tạm thời quyền quyết định lương công chức, viên chức ngân hàng

Ban hành: 22/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
5243

Công văn 2642/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội khác

Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5244

Công ước về lao động bán công, 1994

Ban hành: 28/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
5245

Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 23/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5246

Thông tư liên Bộ 19/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong ngành Y tế.

Ban hành: 04/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
5247

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động

Ban hành: 31/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5248

Quyết định 533/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc in phát hành và quản lý sổ lao động

Ban hành: 31/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5249

Thông tư 199/TCCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn phụ cấp chức vụ lãnh đạo chuyên trách của Hội

Ban hành: 06/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
5250

Thông tư liên Bộ 10/LB-TT của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu.

Ban hành: 30/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
5251

Quyết định 71-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra lao động - việc làm ở khu vực thành thị

Ban hành: 24/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5252

Nghị định 5-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của Nhà nước, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng chính sách xã hội

Ban hành: 26/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5253

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt

Ban hành: 25/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5254

Thông tư liên tịch 05/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cà Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 5% bảo hiểm xã hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quản lý

Ban hành: 12/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2004
5255

Thông tư 108 TC/HCVX của Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho công nhân viên chức Nhà nước được nghỉ phép hàng năm

Ban hành: 30/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2011
5256

Thông tư liên tịch 34/TT-LB của Bô Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc xác định tỷ lệ mất sức lao động của người tàn tật tham gia lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật

Ban hành: 29/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
5257

Quyết định 595/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ

Ban hành: 15/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5258

Thông tư 32/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành chế độ tiền lương để lại cho gia đinh đối với cán bộ công nhân viên Nhà nước, lực lượng vũ trang đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài

Ban hành: 09/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
5259

Nghị định 96-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 07/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
5260

Thông tư liên tịch 28-LB/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp

Ban hành: 02/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
Vui lòng đợi