Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.615 văn bản: Lao động-Tiền lương
5221

Công văn 4388/LĐTBXH-CSLĐVL Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đăng ký thoả ước lao động tập thể

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 13/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
5222

Chỉ thị 38/2002/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường trách nhiệm thực hiện bảo hiểm xã hội cho người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
5223

Quyết định 168/2002/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
5224

Quyết định 1102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kinh phí để trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 19/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
5225

Quyết định 149/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phồ Hà Nội về việc sửa đổi điều 2, quyết định số 117/2002/QĐ-UB ngày 16/08/2002 của thành phố về thời gian thự hiện tỷ lệ (%) phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 11/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
5226

Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
5227

Chỉ thị 18/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chỉnh các Quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2004
5228

Công văn 546/QLLĐNN-TTLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đưa lao động đi làm việc tại Malaysia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
5229

Thông tư 11/2002/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
5230

Quyết định 85/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
5231

Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2004
5232

Thông tư 09/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 11/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
5233

Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5234

Quyết định 66/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5235

Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về đề án đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở Malaysia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 24/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
5236

Công văn 276/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn đưa thuyền viên tàu cá Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
5237

Thông tư liên tịch 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
5238

Luật 35/2002/QH10 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2003
5239

Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ LĐ, TB và XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/07/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
5240

Quyết định 29/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định giá trị ngày công tri trả trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian lam nhiệm vụ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 27/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
Vui lòng đợi