Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.618 văn bản: Lao động-Tiền lương
5201

Thông tư 05/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 18/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5202

Công văn 421/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 18/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5203

Quyết định 16/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2003

Ban hành: 17/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
5204

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước

Ban hành: 17/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
5205

Thông tư 04/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp

Ban hành: 17/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2006
5206

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
5207

Thông tư 11/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) từ kho bạc nhà nước sang Ngân hàng chính sách xã hội

Ban hành: 11/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5208

Công văn 340/LĐ-TBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Ban hành: 07/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
5209

Thông tư 02/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện NĐ 102/2002/NĐ-CP ngày 11/12/2002 của CP quy định chế độ trợ cấp đối với bệnh binh, hoặc công nhân, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh

Ban hành: 07/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5210

Quyết định 22/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 30/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5211

Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi điểm 2 phần I TT 150 ngày 16/4/1996 của Liên bộ Ban Tổ chức Cán bộ CP-Bộ Tài chính-Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện QĐ 794/TTg ngày 5/12/1995 của TTCP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế

Ban hành: 15/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
5212

Nghị định 03/2003/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương

Ban hành: 15/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5213

Công văn 483/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc chi trả tiền lương tăng thêm năm 2003

Ban hành: 14/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5214

Nghị định 01/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ

Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5215

Công văn 41/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá

Ban hành: 07/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5216

Công văn 42/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ đối với lao động dôi dư

Ban hành: 07/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5217

Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
5218

Quyết định 159/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002 của quận 5

Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
5219

Quyết định 187/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
5220

Nghị định 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Ban hành: 27/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
Vui lòng đợi