Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.241 văn bản: Lao động-Tiền lương
5201

Thông tư 11-LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

Ban hành: 04/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5202

Thông tư liên tịch 01-TT-LB của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Thanh tra Nhà nước về việc hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 241-HĐBT đối với các Ban Thanh tra Nhân dân tại cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh

Ban hành: 01/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5203

Thông tư 9-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên và cán bộ giảng dạy về nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 03/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5204

Thông tư 8-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương năm 1991 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước

Ban hành: 28/09/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5205

Quyết định 287-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục viên

Ban hành: 26/09/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5206

Thông tư 6-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy

Ban hành: 12/09/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5207

Thông tư 05-TT/LLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm về trợ cấp bồi dưỡng thai sản và trợ cấp bảo hiểm trong thời gian công nhân viên chức tạm thời nghỉ việc

Ban hành: 09/09/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5208

Quyết định 156-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với hàng hoá và ngoại tệ do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước

Ban hành: 16/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5209

Nghị định 133-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn

Ban hành: 20/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5210

Quyết định 129-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về trợ cấp cho công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Ban hành: 20/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5211

Thông tư 19-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 31/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5212

Thông tư liên tịch 64-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp Quốc doanh

Ban hành: 12/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
5213

Nghị định 389-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế cho thuê nhà và thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam

Ban hành: 10/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5214

Thông tư 14-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 106-CT ngày 02/4/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 29/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5215

Thông tư 15-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, thâm niên và chính sách trợ cấp một lần đối với công nhân, viên chức công tác ở miền núi

Ban hành: 29/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5216

Quyết định 365-LĐTBXH/QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 29/08/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5217

Thông tư 5/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp mất sức lao động theo Quyết định 60-HĐBT ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 24/04/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5218

Quyết định 116-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý công tác phân bổ lao động dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới

Ban hành: 09/04/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5219

Quyết định 106-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số chế độ đối với công nhân viên chức và các đối tượng chính sách xã hội

Ban hành: 02/04/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5220

Quyết định 60-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi chế độ trợ cấp đối với công nhân viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động

Ban hành: 01/03/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi