Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.520 văn bản: Lao động-Tiền lương
5061

Công văn 1596/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiền lương ban quản lý dự án

5062

Quyết định 658/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định tạm thời các khoản chi phí đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép lao động nước ngoài của Hàn Quốc

5063

Công văn 1598/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp lương chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần

5064

Công văn 1563/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương, phụ cấp lương theo Tổng công ty

5065

Công văn 1553/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân trực tiếp quản lí, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt

5066

Công văn 5341/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy

5067

Công văn 1531/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc

5068

Công văn 1521/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ đối với người lao động

5069
5070

Công văn 1504/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thời gian thực tế làm việc để tính chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

5071

Công văn 1503/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thời gian tính trợ cấp thôi việc, mất việc làm đối với người lao động làm việc tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

5072

Công văn 1505/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ đối với người lao động làm việc tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước

5073

Báo cáo 64/BC-CP của Chính phủ về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”

5074

Công văn 1466/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa công ty nhà nước

5075

Công văn 630/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

5076

Công văn 1416/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp lương đối với viên chức, nhân viên làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

5077

Công văn 1402/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp chức vụ đối với một số chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5078

Công văn 1395/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp

5079

Công văn 1394/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp lương chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần

5080

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm năm 2008