Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.241 văn bản: Lao động-Tiền lương
4861

Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về đề án đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở Malaysia

Ban hành: 24/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
4862

Công văn 276/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn đưa thuyền viên tàu cá Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
4863

Thông tư liên tịch 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương

Ban hành: 10/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
4864

Luật 35/2002/QH10 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động

Ban hành: 02/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2003
4865

Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ LĐ, TB và XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/07/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

Ban hành: 27/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
4866

Quyết định 29/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định giá trị ngày công tri trả trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian lam nhiệm vụ

Ban hành: 27/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
4867

Công văn 777/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ việc trước năm 1995

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
4868

Chỉ thị 04/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp duụng hệ số điều chỉnh tăng them tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận

Ban hành: 27/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
4869

Quyết định 25/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995

Ban hành: 01/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2002
4870

Quyết định 10/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002

Ban hành: 30/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
4871

Thông tư 03/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/1/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của Nhà nước

Ban hành: 09/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
4872

Thông tư 04/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Ban hành: 09/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
4873

Công văn 122/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chế độ thu đối với trung tâm dịch vụ việc làm

Ban hành: 08/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
4874

Quyết định 29/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực

Ban hành: 08/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
4875

Thông tư 12/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò

Ban hành: 19/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
4876

Thông tư liên tịch 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 97/2001/QĐ-TTg ngày 26/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế

Ban hành: 05/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
4877

Công văn 973/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định một số phí môi giới, phí quản lý, tiền ăn, ở trong lương, việc ký và xác nhận bản cam kết của lao động trước khi sang lam việc có thời hạn tại Đài Loan

Ban hành: 22/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
4878

Quyết định 179/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước

Ban hành: 14/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
4879

Thông tư 20/2001/TT-GTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu vận tải đường biển

Ban hành: 12/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
4880

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương các hoạt động xã hội hoá các hoạt động trong hoạt động dạy nghề

Ban hành: 05/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
Vui lòng đợi