Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 494 văn bản: Khoa học-Công nghệ
401

Công văn 2908/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị, tài liệu kỹ thuật nghiên cứu khoa học

402

Công văn 2803/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai văn bản mới quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

403

Công văn 3266/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị đề án trình Bộ Chính trị

404

Công văn 1403/BNV-TTTT của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/03/2008 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

405

Công văn 3098/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về đề xuất Dự án thành lập "Trung tâm quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành" của tổ chức "Rencontre du VietNam"

406

Công văn 196/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc xác định dự án khu nhà ở

407
408

Công văn 1329/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

409

Công văn 182/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JGJ 79-2002 của Trung Quốc cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

410

Công văn 1043/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

411
412

Công văn 956/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quản lý chất lượng theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

413

Công văn 2712/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh vốn dự án "Vệ tinh nhỏ Việt Nam giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSat-1)"

414

Công văn 2426/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ Intel triển khai đầu tư tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

415

Thông báo 126/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung

416

Công văn 1029/LĐTBXH-TTTT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

417

Công văn 1144/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Khu công nghệ thông tin tập trung

418
419

Công văn 116/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JG 171-2005 của Trung Quốc.

420

Công văn 96/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc xin xác lập tiêu chuẩn ngành đối với các kết quả sáng tạo khoa học công nghệ