Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 47 văn bản: Khoa học-Công nghệ
41

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Xác thực: 06/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
42

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Xác thực: 06/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
43

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2017 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Xác thực: 06/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
44

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Công nghệ cao

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
45

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2014 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

Xác thực: 28/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
46

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
47

Văn bản hợp nhất 2147/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xác thực: 24/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
Vui lòng đợi