Văn bản Hợp nhất về Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 52 văn bản: Khoa học-Công nghệ
22

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Khoa học-Công nghệ Tải về
24

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thương mại-Quảng cáo Tải về
26

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
27
28

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
29

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
30

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quản lý Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
31

Văn bản hợp nhất 2643/VBHN-BVHTTDL năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
32

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
34

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Giao thông Tải về
35

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
36

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường Tải về
37

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
39

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về