Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.980 văn bản: Khoa học-Công nghệ
41

Quyết định 630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
42

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
43

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
44

Quyết định 302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
45

Quyết định 129/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2022

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
46

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
47

Quyết định 230/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
48

Quyết định 234/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
49

Quyết định 401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ thay thế và 07 quy trình nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/05/2022
50

Công văn 545/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023

Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
51

Thông tư 02/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
52

Kế hoạch 29/KH-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai giai đoạn hai phần mềm Trợ lý ảo cho Tòa án nhân dân

Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
53

Kế hoạch 552/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát triển các Trung tâm Đổi mới công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
54

Quyết định 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
55

Quyết định 276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
56

Thông tư 01/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 và Thông tư 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
57

Nghị quyết 468/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử

Ban hành: 10/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2022
58

Công văn 1172/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
59

Công văn 1171/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ

Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
60

Quyết định 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2022
Vui lòng đợi