Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.015 văn bản: Khoa học-Công nghệ
4581

Nghị định 30/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4582

Quyết định 18/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khoa học-Công nghệ Tải về
4583

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4584

Quyết định 67/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006 - 2010

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4585

Quyết định 07/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4586

Quyết định 227/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4587

Quyết định 225/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4588

Quyết định 221/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4589

Quyết định 224/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4590

Quyết định 226/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4591

Quyết định 223/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4592

Quyết định 222/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4593

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4594

Quyết định 162/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4595

Quyết định 163/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4596

Quyết định 150/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4597

Quyết định 151/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4598

Quyết định 146/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4599

Quyết định 148/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
4600

Quyết định 149/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về