Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.884 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21

Quyết định 47/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bãi bỏ Quyết định 07/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
22

Quyết định 3408/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy trình giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
23

Quyết định 3418/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
24

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
25

Quyết định 67/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng Ngân hàng cơ sở dữ liệu chuyên gia, cá nhân tư vấn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
26

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
27

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố ban hành kèm theo Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
28

Công văn 4308/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ứng dụng công nghệ phục vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ;COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
29

Quyết định 2164/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 và Quyết định 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
30

Quyết định 1865/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác nghiên cứu, quản lý khoa học năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của Bộ, ngành Tư pháp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
31

Kế hoạch 291/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
32

Quyết định 5192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
33

Quyết định 2098/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
34

Quyết định 5210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
35

Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
36

Công văn 5599/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố danh sách đề tài được lựa chọn vào vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
37

Công văn 8869/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết quả Quyết định 19/2014/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
38

Thông báo 552/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận Hội nghị chuyên đề cấp Bộ xem xét, đánh giá nội dung dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam "Rà soát sửa đổi bổ sung TCVN 7500:2005", Mã số: TC2118

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2021
39

Quyết định 62/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
40

Quyết định 4798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
Vui lòng đợi