Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.584 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21
22

Kế hoạch 228/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

23
24

Quyết định 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tên đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

25

Quyết định 168/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030"

26

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

27
28

Quyết định 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023 trong thanh thiếu niên và nhi đồng Thành phố Hà Nội

29

Quyết định 476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt I, năm 2023

30

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

31

Quyết định 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu đợt I, năm 2023

32

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

33

Quyết định 89/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Công nghệ thông tin

34

Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

35

Quyết định 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thay đổi thành viên Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 10, năm 2022 - 2023

36

Quyết định 35/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Gia Lai

37

Công văn 237/BCT-ATMT của Bộ Công Thương về việc đăng ký Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

38

Quyết định 296/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

39

Quyết định 169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh Thành phố Cần Thơ, phiên bản 1.0

40

Công văn 152/BCT-TCQLTT của Bộ Công Thương về việc báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định 36/2010/QĐ-TTG ngày 13/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa