Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 4.228 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3901

Quyết định 104/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ của tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
3902

Quyết định 161/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
3903

Nghị định 127/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 31/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
3904

Quyết định 136/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ sinh viên nghiên cứu khoa học - EUREKA thuộc thành đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 18/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
3905

Quyết định 134/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc sở Khoa học và Công nghệ thành phố

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
3906

Quyết định 1221/2004/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học - công nghệ thuộc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
3907

Quyết định 79/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2004
3908

Công văn 1024/BKHCN-VPCNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án năm 2005 thuộc chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 06/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2004
3909

Thông báo 2036/TM-KHĐT của Bộ Thương mại về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ năm 2004

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 05/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2004
3910

Thông tư 10/2004/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 05/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2004
3911

Quyết định 64/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 19/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2004
3912

Quyết định 97/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2004 cho sở khoa học và công nghệ và viện kinh tế thành phố

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2006
3913

Quyết định 331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin từ nay đến năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
3914

Quyết định 53/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
3915

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Lĩnh vực: Đầu tư;Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2004
3916

Hiệp định 70/2004/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà hồi giáo Pakistan

Lĩnh vực: Ngoại giao;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
3917

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
3918

Quyết định 52/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao trực thuộc ban quản lý khu công nghệ cao thành phố

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 08/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
3919

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2004
3920

Quyết định 71/2004/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về việc ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
Vui lòng đợi