Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 4.072 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3861

Quyết định 68/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3862

Quyết định 34/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ xác định các đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005"

Ban hành: 31/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2016
3863

Quyết định 33/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của "Quy định tạm thời về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005" ban hành kèm theo Quyết định 06/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ban hành: 28/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
3864

Quyết định 57/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002 cho sở khoa học - công nghệ và môi trường và việ kinh tế thành phố

Ban hành: 24/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
3865

Quyết định 1073/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy trình kiểm định phương tiện đo"

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2013
3866

Quyết định 31/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành “Quy định về đo lường đối với các phép đo trong thương mại bán lẻ”

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2014
3867

Quyết định 29/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về công nhận khả năng kiểm định và uỷ quyền kiểm định phương tiện đo

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3868

Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3869

Quyết định 30/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về đo lường đối với hàng hoá đóng gói sẵn định lượng theo khối lượng hoặc theo thể tích

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3870

Quyết định 70/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và môi trường trực thuộc sở khoa học công nghệ và môi trường Hà Nội

Ban hành: 10/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
3871

Quyết định 26/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc phê duyệt "Chương trình nâng cao nhận thức đa dạng sinh học giai đoạn 2001- 2010"

Ban hành: 08/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
3872

Nghị định 19/2002/NĐ-CP của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của Nhà nước phục vụ quốc phòng

Ban hành: 19/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3873

Quyết định 33/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 08/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
3874

Quyết định 22/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Ban hành: 30/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
3875

Nghị định 06/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường

Ban hành: 14/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
3876

Quyết định 66/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
3877

Quyết định 68/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
3878

Quyết định 67/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
3879

Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

Ban hành: 14/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
3880

Thông tư 99/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc ưu tiên kinh phí để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Ban hành: 05/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
Vui lòng đợi