Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.876 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3821

Quyết định 228-QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3822

Quyết định 227-QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3823

Quyết định 159-QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc thống nhất sử dụng đơn vị dung tích (lít, m3) trong giao nhận và hạch toán xăng dầu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 16/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3824

Quyết định 136-QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành ba tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3825

Quyết định 630-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc công bố một tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 19/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3826

Quyết định 622-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành một tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 17/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3827

Quyết định 324-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức lại mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
3828

Quyết định 591-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành bốn tiêu chuẩn Việt nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 27/08/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3829

Quyết định 382-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành 1 tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 08/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3830

Công ước về đa dạng sinh học, 1992

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
3831

Quyết định 308/QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thanh tra của Uỷ ban Khoa học Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 04/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3832

Quyết định 36-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc công bố Danh mục hàng hoá chứng nhận hợp chuẩn bắt buộc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3833

Quyết định 30-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về phân loại và mã hoá các lĩnh vực thử nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3834

Quyết định 33-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về biên bản thử nghiệm (hiệu chuẩn) của phòng thử nghiệm được công nhận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3835

Quyết định 28-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Bản quy định yêu cầu chung đối với phòng thử nghiệm được công nhận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3836

Quyết định 31-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về dấu và phiếu kết quả thử nghiệm (hiệu chuẩn) của phòng thử nghiệm được công nhận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3837

Quyết định 29-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về thuật ngữ và khái niệm cơ bản dùng trong việc công nhận phòng thử nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3838

Quyết định 27-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về nội dung, thủ tục chứng nhận hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3839

Quyết định 32-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định hướng dẫn xây dựng và sử dụng "Sổ tay chất lượng" của phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3840

Quyết định 130-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành 6 tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/02/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi